Genel Sağlık

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİ

 

Sağlık hizmetlerinin amacı, Yasa kapsamına girenlerin sağlıklarının korunmasını, hastalanmaları halinde sağlıklarını tekrar kazanmalarını, hastalık ve analık hallerinde gerekli sağlık yardımlarının verilmesini ve yeniden sağlıklı duruma gelmelerini sağlamaktır. Yasanın bu bağlamda öngördüğü ve finansmanı Kurumca sağlanacak olan sağlık hizmetleri şunlardır

 

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

Hastalanmayı engelleyen bütün sağlık hizmetlerini kapsayan koruyucu sağlık hizmetleri, bu tür hizmetler içinde en önemlileridir. Bunlar kişilerin hastalanmasını  önlemek ve hastalıkları teşhis amacıyla yürütülen kişiye ve çevreye yönelik bütün önlemleri içerir.

 

HASTALIK HALİNDE SAĞLIK YARDIMI

Koruyucu sağlık hizmetlerine rağmen kişi hastalanmış ise, tedavi amacıyla sağlanan yardımlar şöyle sıralanmıştır: Hekim tarafından yapılacak her türlü klinik muayene; hekimin gerekli görmesi halinde teşhis için laboratuar tetkik ve tahlilleri; röntgen, tomografi gibi diğer teşhis işlemleri; teşhise bağlı olarak gerekli diğer tıbbi müdahale ve tedaviler; tedavi süresince izlenme, gerekiyorsa rehabilitasyon hizmetleri; organ, doku ve hücre nakil işlemleri; hücre tedavisi; acil sağlık hizmetleri; hekim kararıyla

fizik tedavi ve masaj gibi sağlık meslek mensuplarınca yapılacak tıbbi bakım ve tedaviler.

Bu tedaviler ayakta yapılabileceği gibi, yataklı tedavi kurumlarında yatırılarak da gerçekleştirilebilir.

 

ANALIK HALİNDE SAĞLIK YARDIMLARI

Analık halinde sağlanacak yardımlar da şu şekilde belirtilmiştir: Hekim tarafından yapılacak klinik muayene; hekimin gerekli görmesi halinde teşhis için laboratuardaki tetkik ve tahliller; röntgen, tomografi gibi diğer teşhis işlemleri; teşhise bağlı olarak gerekli diğer tıbbi müdahale ve tedaviler; tedavi süresince izlenmesi; doğumun sağlanması; gerekirse rahmin tahliyesi ve tıbbi sterilizasyon; acil sağlık hizmetleri; hekim kararıyla fizik tedavi ve masaj gibi sağlık meslek mensuplarınca yapılacak tıbbi bakım ve tedaviler. Bu tedaviler de ayakta yapılabileceği gibi, yataklı tedavi kurumlarında yatırılarak da gerçekleştirilebilir. Yasayla, analık sağlık yardımları arasında normal

yollardan çocuk sahibi olamayanlara, bazı koşullarla yardımcı üreme teknikleri ile çocuk sahibi olma olanağı da sağlanmıştır.

 

AĞIZ VE DİŞ TEDAVİSİ

Yasada, ağız ve diş tedavisine ilişkin olarak, ayakta veya yatarak yararlanılabilecek sağlık yardımlarına da olanak sağlanmıştır: ağız ve diş muayenesi; diş hekiminin gerekli görmesi halinde teşhis için gerekli klinik muayeneler, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri; teşhise bağlı olarak gerekli diğer tıbbi müdahale ve tedaviler; diş çekimi, konservatif diş tedavisi ve kanal tedavisi; hasta takibi; diş protez uygulamaları; acil sağlık hizmetleri; 18 yaşını tamamlamamış  bireylerin ortodontik diş tedavilerinin belirlenen tutarı. Ortodontik tedavi konusunda getirilen kısıtlamaların sağlık hakkı ile bağdaştığı söylenemez.

 

DİĞER SAĞLIK YARDIMLARI

Söz konusu yardımlar dışında sağlık yardımlarına destek niteliği taşıyan bazı başka yardımlara da Yasayla olanak sağlanmıştır. Bu olanaklar; teşhis ve tedavi için  gerekebilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbi araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemeleri, bunların takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleridir.

Özetle belirtmek gerekirse, yukarıda belirtilen tüm sağlık hizmetleri, GSS tarafından karşılanacaktır.

 

Buna karşılık, SGK tarafından hiçbir şekilde karşılanmayan sağlık hizmetleri de mevcuttur

 

  1. a) Beden bütünlüğünü sağlamak amacıyla uygulanan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında, estetik amaçlı yapılan her çeşit sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri,

 

  1. b) Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmemiş veya ruhsatı bulunmayan sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri,

 

  1. c) Yabancı ülke vatandaşı olanların; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları.

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurumca yayınlanacak yönetmelikle düzenlenecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınacaktır. Kurumca sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin yönetmelikle ilgili olarak aşağıda belirtilen endişelerimiz, bu yönetmelik konusunda da aynen geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir